Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.reklamni-predmety-potisk.cz, jehož majitelem je firma 1K Design s.r.o se sídlem Rudolfovská 45, 37001 České Budějovice. IČ: 260 43 955, DIČ: CZ26043955. Firma je zapsána u OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10933.

I. Všeobecná ustanovení
1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) společnosti 1K Design s.r.o. blíže vymezují  a upřesňují smluvní vztahy mezi společností 1K Design s.r.o.( podávající) a jeho zákazníků ( kupující)


2. Veškeré objednávky prostřednictvím toho internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Kupující je povinen posílat objednávky zboží prodávajícímu písemně (faxem, e-mailem, e-shopem). Místem dodání objednaného zboží je adresa uvedená ve formuláři

4 .Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce či na svoje obchodní podmínky, či na ústní dohody a podobně, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena.

5. Fotografie zboží v internetovém obchodu mají informativní charakter. Barvy a provedení zboží se mohou lišit od fotografií a měnit se v jednotlivých dodávkách.


6 .Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu.

7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka


II.Smluvní zboží


     Zbožím ve smyslu těchto Podmínek se rozumí reklamní a propagační předměty bez potisku nebo s potiskem, se kterým prodávající obchoduje.

 
III. Kupní cena, dodací podmínky
1. Kupní cena je dána cenou v elektronickém obchodu, nebo cenou v potvrzené objednávce. Kupní cena v potvrzené objednávce má přednost před cenou uvedenou v internetovém obchodu. Cena se rozumí bez DPH.

2. Pokud kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své IČO. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží dodáváme jen po předchozí písemné domluvě.

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje, tím dochází  k uzavření kupní smlouvy.

3.V případě změny směnného kurzu ČNB koruny o více než 5% vzhledem k průměrnému kurzu v době určování cen v internetovém obchodu na příslušný kalendářní rok může prodávající ceny uvedené v internetovém obchodu na příslušný kalendářní rok úměrně změnit, o čemž bude informovat kupujícího.

4. Dopravné hradí kupující. Nejvýhodnější způsob dopravy určí prodávající. Osobní odběr je možný u zboží s potiskem po předchozí domluvě na adrese prodávajícího. Dopravné v tomto případě neúčtujeme. Pokud se jedná o reklamní zboží bez potisku a kupující si jej bude chtít vyzvednout osobně na adrese prodávajícího. Balné účtujeme. Důvodem je umístění skladových prostor mimo lokalitu prodávajícího.


5. Cena nezahrnuje náklady na balení zboží. Balné nebude účtováno u zakázek nad 10 000,- Kč (bez DPH), jinak bude balné účtováno paušální částkou 40,-Kč/karton. Na zboží posílané jménem kupujícího třetí osobě je balné 150 Kč/karton.


6. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Tímto okamžikem je také dodávka zboží prodávajícím kupujícímu splněna.


7. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu.

IV.Platební podmínky
Platba dobírkou - při převzetí balíku

Kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem. Při dodávkách zboží s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejích s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.

 
V. Sankce
1. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včas nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena částkou odpovídající maximálně třiceti dnům prodlení.

3. V případě dodávky zboží s vadami zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vadného zboží maximálně však 2 000,-- Kč.


4 V případě, že kupující stornuje již zaslanou závaznou objednávku, bude účtován kupujícímu storno poplatek ve výši: 10% z kupní ceny nepotištěného zboží a 80% z kupní ceny potištěného zboží.

VI. Reklamace
1. Reklamaci vad zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 8 dnů od převzetí zboží, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, nebo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vady může kupující pouze v souladu se zákonem a zároveň, pokud vadné zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu (např. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech.
2. Reklamace bude řešena podle možností prodávajícího do 30 dní od obdržení reklamace.
3. Prodávající má právo dodat zboží v množství +/-5% od objednaného množství a toto nebude považováno za vadné plnění. Fakturováno a hrazeno bude skutečně dodané množství zboží.
4. Kvalita potisku a věrnost barev je závislá na použité technologii. prodávající má právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

.
VII.  Dodací lhůta

1.Pod pojmem den se rozumí pracovní den. Doba dodání je do 15 dnů. Pokud bude chtít kupující dodat zboží dříve( konkretní datum), je třeba se telefonicky či e-mailem předem domluvit. Jestli zboží bude skladem, prodávající zboží dodá v požadovaném termínu kupujícího. Minimálně však 4 dny ( dle skladové dostupnosti). V tomto případě bude účtována přirážka až 100 Kč..

 
2. Dodací lhůta Vám bude vždy sdělena dodatečně po zjištění všech potřebných informací o Vaší objednávce (skladové dostupnosti, termínů potisku, atd….). prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v případě, že nejpozději v den potvrzení objednávky nejsou kupujícím prodávajícímu dodány podklady pro tisk (viz bod 8). V takovém případě prodávající ani neodpovídá kupujícímu za případné škody. Pokud kupující nepředá včas prodávajícímu řádné podklady pro tisk, je prodávající oprávněn odstoupit od případně již uzavřené kupní smlouvy na předmětné zboží, které má být potištěno.

3. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci (přírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu a pod.) prodávající je povinen v takovém případě kupujícího o takové skutečnosti informovat a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu, a to i o dobu delší než trvají okolnosti vyšší moci, nebo odstoupit od smlouvy, a to bez odpovědnosti za případnou škodu vzniklou kupujícímu.

VIII. Potisk
1. Požaduje-li kupující i potisk zboží, je povinen společně s objednávkou zboží předat prodávajícímu i objednávku potisku a podklady pro tisk ,a to v digitální podobě ve formátu *.cdr, nebo *.ai, nebo *.eps (ve křivkách, bez bitmap, obrysy převedeny na objekt) a v příloze zřetelně a jednoznačně popíše barvy a umístění potisku na zboží.

2. Dodání podkladů pro tisk je možné i v jakékoli jiné formě, za jejich zpracování do použitelné formy je pak kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kč/hodinu grafického zpracování.

IX. Jiná ustanovení


1. Pro plastové propisovací tužky a plastové zapalovače do 10 Kč je minimální objednací množství 100 ks / druh a barvu. Maloobchodní objednávky zahrnující vždy po jednom kusu od určitého produktu nebudou vyřizovány.


2. Tyto Podmínky se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.


3. Kupující dává souhlas prodávajícímu k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího prostřednictvím elektronické pošty. Tento souhlas může být kupujícím prostřednictvím odpovědního e-mailu odvolán.

4.1K Design s r.o. je zapojen do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek­trozařízení pro­vozovaného společnostmi ASEKOL s.r.o. pod registračním číslem 00908/05-ECZ a ELEKTROWIN a.s. pod registračním číslem 00155/05-ECZ. Recyklační příspěvky jsou ve fakturách uváděny samostatně.


X. Platnost

1.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2008.
2 prodávající je oprávněn Podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž změna je pro kupujícího závazná ode dne, kdy s novými Podmínkami byl prodávajícím seznámen.

XI. Ochrana osobních údajů
Odesláním své objednávky nebo vyžádáním cenové nabídky, ať už písemnou formou či prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek společnosti 1K Design s r.o. dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti 1K Design s r.o.
Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.
Společnost 1K Design s.r.o. neposkytuje vědomě Vaše údaje žádným třetím subjektům ani zdarma, ani za úplatu.

V Českých Budějovicích 1.1.2008